Thông báo Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tên file: TB-HOC-NQ-DH-DANG-BO-HUYEN-DOT-2.docx
Tải về