TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH B TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1, ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng 2019-2020

Sở GD&ĐT Bình Dương tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học năm 2020

Hướng dẫn, biểu mẫu đánh giá CCVC, chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020

Kế hoạch kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020

Công bố danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Vĩnh B

Kế hoạch kiểm tra giữa kì II – Năm học 2019 – 2020

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VĨNH B TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1, ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng 2019-2020
Sở GD&ĐT Bình Dương tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học năm 2020
Hướng dẫn, biểu mẫu đánh giá CCVC, chuẩn nghề nghiệp năm học 2019-2020
Kế hoạch kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020
Công bố danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Vĩnh B
Kế hoạch kiểm tra giữa kì II – Năm học 2019 – 2020
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

 

DOI MOI 1

 

 

sinh nhat bac