Bản kiểm điểm và lý lịch Đảng viên năm 2020

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11-2020

Trường Tiểu học Phước Vĩnh B nâng cao chất lượng tổ chức bán trú

Tài liệu tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT 27

Một số văn bản quy phạm pháp luật mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2020

Tổ chức Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2020 – 2021 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Tổ chức tết Trung thu năm 2020 cho học sinh

Bản kiểm điểm và lý lịch Đảng viên năm 2020
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11-2020
Trường Tiểu học Phước Vĩnh B nâng cao chất lượng tổ chức bán trú
Tài liệu tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT 27
Một số văn bản quy phạm pháp luật mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
Tổ chức Hội nghị Cán bộ – Viên chức năm học 2020 – 2021 và Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020
Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020
Tổ chức tết Trung thu năm 2020 cho học sinh

 

DOI MOI 1

 

 

z2133375911983_1d2eddd7c4e7e586106c77a515e1406b